to green - studio projektowe
to green

Standardowy zakres dokumentacji projektowej (wykonanej techniką komputerową) obejmuje:

 • oznaczone na mapie do celów projektowych granice działki i jej usytuowanie,
 • szczegółową część opisową inwestycji,
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych,
 • oznaczenie wejść i wjazdów oraz liczby kondygnacji danego budynku,
 • przebieg sieci uzbrojenia terenu,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, (np. wiaty, budynki gospodarcze, murki oporowe, schody terenowe itp.),
 • bilans terenu,
 • zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, dróg, parkingów, placów i chodników, zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,


Co powinien dostarczyć Nam  inwestor:

 • mapę do celów projektowych,
 • 4 egzemplarze projektu typowego,
 • decyzję o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu miejscowego dla danej inwestycji,
 • warunki techniczne przyłączenia prądu / gazu / wody / sposobu odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków,

 

Podana oferta jest dostosowywana do każdego projektu indywidualnie w porozumieniu z inwestorem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 to green - studio projektowe
biuro kreatywne monolab